}

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1358/09/12 همه پرسي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
155 نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي با موضوع "استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير" و "فوت وزير" 1391/11/18 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم>تفسير 1 تفسير
153 نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي 1386/02/25 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم>تفسير 2 تفسير
152 نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص «تغيير در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طريق كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد» 1392/01/31 فصل چهارم>اصل پنجاه و دوم>تفسير 4 تفسير
151 نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسي 1391/04/12 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سيزدهم>تفسير 1 تفسير
150 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 85 و 138 قانون اساسي 1391/03/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و پنجم>تفسير 2 تفسير
150 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 85 و 138 قانون اساسي 1391/03/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و پنجم>تفسير 3 تفسير
150 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 85 و 138 قانون اساسي 1391/03/20 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 9 تفسير
150 نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1390/06/02 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 8 تفسير
148 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 86 قانون اساسي 1380/10/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و ششم>تفسير 2 تفسير
148 نظريه تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصل يكصدو سي و سوم قانون اساسي 1390/02/21 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و سوم>تفسير تفسير
143 تفسير اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي 1386/10/04 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 2 تفسير
142 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 75 قانون اساسي درخصوص شمول اين اصل راجع به هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارايه گردد و بار مالي داشته باشد 1385/04/01 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و پنجم>تفسير 2 تفسير
142 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 75 قانون اساسي درخصوص شمول اين اصل راجع به هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارايه گردد و بار مالي داشته باشد 1385/04/01 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و پنجم>تفسير 3 تفسير
141 نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 127 قانون اساسي 1382/01/24 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم>تفسير 4 تفسير
140 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 4و 91 و 99قانون اساسي 1386/04/19 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم>تفسير 2 تفسير
140 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 4و 91 و 99قانون اساسي 1386/04/19 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و نهم>تفسير 2 تفسير
140 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 4و 91 و 99قانون اساسي 1386/04/19 فصل اول>اصل چهارم>تفسير 3 تفسير
138 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 55 قانون اساسي 1383/05/25 فصل چهارم>اصل پنجاه و پنجم>تفسير 2 تفسير
137 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 112 قانون اساسي 1383/03/16 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم>تفسير 4 تفسير
136 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 138 قانون اساسي 1383/08/02 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 7 تفسير
133 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 170 و 173 قانون اساسي 1383/11/07 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم>تفسير 3 تفسير
132 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 170و 173 قانون اساسي 1383/10/21 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم>تفسير 2 تفسير
132 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 127 قانون اساسي درخصوص عدم شمول تصويبنامه‎ها و آئين‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها 1381/10/12 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم>تفسير 3 تفسير
131 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 91 قانون اساسي 1380/04/10 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم>تفسير 1 تفسير
128 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 156- 157- 158 قانون اساسي 1379/07/30 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هفتم>تفسير تفسير
128 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 156- 157- 158 قانون اساسي 1379/07/30 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 3 تفسير
127 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 175 و 44 قانون اساسي 1379/07/10 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم>تفسير تفسير
127 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 175 و 44 قانون اساسي 1379/07/10 فصل چهارم>اصل چهل و چهارم>تفسير تفسير
127 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 59 و 94 قانون اساسي 1381/12/25 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وچهارم>تفسير 3 تفسير
126 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 59 و 94 قانون اساسي 1381/12/25 فصل پنجم>اصل پنجاه و نهم>تفسير تفسير
126 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 127 قانون اساسي درخصوص عدم شمول اصل مذكور راجع به تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها 1379/05/30 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم>تفسير 2 تفسير
124 نظر تفسيري اصل 170 قانون اساسي 1380/02/18 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتادم>تفسير 1 تفسير
123 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 73 قانون اساسي 1379/10/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و سوم>تفسير 2 تفسير
123 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 75 قانون اساسي درخصوص طرح تقسيم استان خراسان 1378/06/21 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و پنجم>تفسير 1 تفسير
123 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 158 و 160قانون اساسي 1378/08/02 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 2 تفسير
122 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 52 و 74 قانون اساسي 1378/05/24 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و چهارم>تفسير 1 تفسير
122 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 52 و 74 قانون اساسي 1378/05/24 فصل چهارم>اصل پنجاه و دوم>تفسير 3 تفسير
121 تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي درخصوص قانونيت داشتن و قابل اجرا بودن ماده‌ 18 قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ 1378/03/26 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 6 تفسير
121 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 98 قانون اساسي درخصوص انحصاري بودن تفسير قانون اساسي توسط مرجع مذكور 1379/07/03 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هشتم>تفسير 2 تفسير
119 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 126و 127 و 138 قانون اساسي 1376/05/13 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم>تفسير 1 تفسير
119 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 126و 127 و 138 قانون اساسي 1376/05/13 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم>تفسير تفسير
119 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 138 قانون اساسي 1378/01/25 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 5 تفسير
118 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 126و 127 و 138 قانون اساسي 1376/05/13 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 4 تفسير
116 نظريه تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 55 قانون اساسي 1375/09/14 فصل چهارم>اصل پنجاه و پنجم>تفسير 1 تفسير
115 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 73قانون اساسي 1376/03/10 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و سوم>تفسير 1 تفسير
114 نظر تفسيري شوراي نگهبان در رابطه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسي 1374/03/17 فصل چهارم>اصل پنجاه و سوم>تفسير 3 تفسير
114 نظر تفسيري شوراي نگهبان در رابطه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسي 1374/03/17 فصل چهارم>اصل پنجاه و دوم>تفسير 2 تفسير
113 نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 و 138 قانون اساسي 1372/10/16 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و چهارم>تفسير 2 تفسير
112 نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 و 138 قانون اساسي 1372/10/16 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 3 تفسير
112 تفسير شوراي نگهبان درخصوص اصل 134 و 138 قانون اساسي 1372/08/05 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و چهارم>تفسير 1 تفسير
111 تفسير شوراي نگهبان درخصوص اصل 134 و 138 قانون اساسي 1372/08/05 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 2 تفسير
111 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد ملاك ترجيح يكي از دو قانون معارض 1375/04/12 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و سوم>تفسير تفسير
111 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد ملاك ترجيح يكي از دو قانون معارض 1375/04/12 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و يكم>تفسير تفسير
109 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 156- 157- 158 قانون اساسي 1379/07/30 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>تفسير 2 تفسير
109 تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي در خصوص حوزه اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام 1372/07/24 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم>تفسير 3 تفسير
108 تفسير اصل 112 قانون اساسي 1372/04/20 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم>تفسير 2 تفسير
106 تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي در خصوص صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت 1372/03/03 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم>تفسير 1 تفسير
103 تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي درخصوص كلمه ‌قوانين در ذيل‌ اين اصل‌ 1371/06/15 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 1 تفسير
102 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 99 قانون اساسي 1370/03/01 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و نهم>تفسير 1 تفسير
101 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 135 قانون اساسي 1370/01/21 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1 تفسير
100 نظر تفسيري اصل 85 قانون اساسي 1369/06/04 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و پنجم>تفسير 1 تفسير
99 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 161 قانون اساسي 1369/05/02 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و يكم>تفسير 1 تفسير
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل اصل يكصد و بيست وچهارم ساختار الحاقي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و هفدهم ساختار الحاقي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل چهارم>اصل پنجاه و پنجم اصل پنجاه و پنجم
ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاههائيكه‏ بنحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ ميكنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر ميدارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‌نمايد كه‌هيچ‏ هزينه‏‌اي از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‌هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ تسليم‏ مي‌نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل چهارم>اصل پنجاه و دوم اصل پنجاه و دوم
بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر ميشود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي تسليم‏ ميگردد. هرگونه‏ تغيير در ارقام‏‌بودجه‏ نيز‌تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و پنجم اصل شصت و پنجم
پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مييابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آئيننامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ ميگيرد مگر در موارديكه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد.
براي‏ تصويب‏ آئيننامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل پنجم>اصل پنجاه و هشتم اصل پنجاه و هشتم
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ ميشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ ميگردد.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل پنجم>اصل پنجاه و هشتم اصل پنجاه و هشتم
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ ميشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ ميگردد.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و نهم اصل هفتاد و نهم
برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موقتاً محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتيكه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و سوم اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتي‏‌ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏‌ مجلس‏‌ شوراي‏ ملي،‏ آنهم‏‌ در صورتيكه‌ از نفايس‏‌ منحصر بفرد نباشد.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نودم اصل نودم
هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، ميتواند شكايت‏ خود را كتباً به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ باين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در موارديكه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در مورديكه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.
اصلاحي
96 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و چهارم اصل هفتاد و چهارم
لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شورايملي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.
اصلاحي
96 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 98 قانون اساسي درخصوص تفسيري بودن نظرات مرجع مذكور 1369/10/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هشتم>تفسير 1 تفسير
94 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 164 قانون اساسي 1369/04/19 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و چهارم>تفسير تفسير
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل اول>اصل ششم اصل ششم
در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، اعضاي‏ شوراها و نظائر اينها، يا از راه‌ همه‏ پرسي‏ در موارديكه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ ميگردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل اول>اصل هفتم اصل هفتم
طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها:مجلس‏ شوراي ملي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اينها از اركان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و پنجم اصل هشتاد و پنجم
سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نميتواند اختيار قانون گذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ ميتواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اينصورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مينمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا ميشود و تصويب‏ نهائي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هفتم اصل هشتاد و هفتم
هيأت‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ ميتواند از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه‏ نماينده‏‌اي از وزير مسئول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سؤال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و نهم اصل هشتاد و نهم
نمايندگان‏ مجلس‏ ميتوانند در موارديكه‏ لازم‏ ميدانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزراء را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود.
هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را ميدهند و در صورتيكه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ ميشود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيأت‏ وزيرانيكه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ ميشود عضويت‏ پيدا كنند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم>بند 2 2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‌شوند وبا راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم>بند 2 2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‌شوند وبا راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 5 5ـ عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوانعالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>بند 3 3 ـ سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ كشور.
اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ ميشوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏.
شرايط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصتم اصل يكصد و شصتم
وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كسانيكه‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد ميكند انتخاب‏ ميگردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و يكم اصل يكصد و شصت و يكم
ديوانعالي‏ كشور بمنظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهائيكه‏ طبق‏ قانون‏ بآن‏ محول‏ ميشود براساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شورايعالي‏ قضائي ‏تعيين‏ ميكند تشكيل‏ ميگردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و سوم اصل يكصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏‌ مامورين‏ يا واحدها يا آئيننامه‌هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ ‏بنام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تاسيس‏ ميگردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وچهلم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وچهل و يكم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وچهل و دوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل اول>اصل پنجم اصل پنجم
در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏‌الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتيكه‌ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ ميگردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم اصل يكصد و يازدهم
هر گاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاي شوراي‏ رهبري‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر بعهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏.
مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏ ميشود.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دوازدهم اصل يكصد و دوازدهم
رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و دوم اصل شصت و دوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ بطور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‌شوند تشكيل‏ مي‌گردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و چهارم اصل شصت و چهارم
عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ ميشود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعاً يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ ميكنند و در صورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏‌ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و نهم اصل شصت و نهم
مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتيكه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏ وزير يا يكي‏ از وزراء يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم اصل نود و يكم
بمنظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با آنها، شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ ميشود:
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم>بند 2 2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانيكه‏ بوسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ ملي معرفي‏ ميشوند وبا رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ ميگردند اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و نهم اصل نود و نهم
شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 5 5ـ عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوانعالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست ويكم اصل يكصد و بيست ويكم
رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در جلسه‏‌اي كه‏ با حضور رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور و اعضاي شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود بترتيب‏ زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه‏ را امضاء مينمايد.
بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ « من‏ بعنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ بخداوند قادر متعال‏ سوگند ياد ميكنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهائيكه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ بكار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏‌السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ بعنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ بمن‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آنرا به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمانهاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ام اصل يكصد و سي ام
در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ ميدهد، مشروط بر اينكه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در مورديكه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهلم اصل يكصد وچهلم
رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏‌ جمهور و نخست‏ وزير و وزيران‏ در مورد جرائم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏‌ شوراي‏ ملي‏‌ در دادگاههاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ ميشود.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم اصل يكصد وچهل و يكم
رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نميتوانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‌مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير ميتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هفتم>اصل يكصد و دوم اصل يكصد و دوم
شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهائي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم فصل نهم
قوه مجريه
ساختار جايگزين
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و سوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سيزدهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و چهاردهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وپانزدهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و شانزدهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و هجدهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و نوزدهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيستم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست ويكم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و دوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و سوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست وهشتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست ونهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ام ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و يكم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ودوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و سوم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و چهارم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هفتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي ونهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و چهل و چهارم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و پنجم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و ششم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و هفتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و هشتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و نهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و پنجاهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و پنجاه ويكم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل پنجم>اصل پنجاه و هفتم اصل پنجاه و هفتم
قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ ميگردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها بوسيله‏ رئيس‏ جمهور برقرار ميگردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و چهارم اصل شصت و چهارم
عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ ميشود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ ميكنند و در صورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏‌ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و نهم اصل شصت و نهم
مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتيكه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏ وزير يا يكي‏ از وزراء يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل هفتادم اصل هفتادم
رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ باجتماع‏ يا بانفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و ميتوانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتيكه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رئيس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزراء مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ ميشود.
دعوت‏ رئيس‏ جمهور به‏ مجلس‏ بايد بتصويب‏ اكثريت‏ برسد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم>بند 1 1 ـ شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏ اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و نهم اصل نود و نهم
شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و نهم اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏:
ساختار جايگزين
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 2 2 ـ نصب‏ عاليترين‏ مقام‏ قضائي‏ كشور. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 3 3 ـ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير:
الف‌ - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
ب‌ - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
ج‌ - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رئيس جمهور.
- نخست وزير.
- وزير دفاع .
- رئيس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
- دو مشاور به تعيين رهبر .
د- تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شورايعالي دفاع .
ه- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورايعالي دفاع.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 4 4 ـ امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهوري پس‏ از انتخاب‏ مردم،‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ميآيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 6 6 ـ عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوانعالي‏ كشور اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ام اصل يكصد و سي ام در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ ميدهد، مشروط بر اينكه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در موارديكه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وسي وپنجم اصل يكصد وسي وپنجم نخست‏ وزير تا زمانيكه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‌ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏ وزير بوظايف‏ خود ادامه‏ ميدهد. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و يكم اصل نود و يكم
بمنظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي با آنها، شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ ميشود:
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و هفتم اصل يكصد و هفتم
هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏‌ الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اينصورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ كسانيكه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ ميكنند، هر گاه‏ يك‏ مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مينمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را بعنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ ميكنند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و هشتم اصل يكصد و هشتم
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئيننامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد بوسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و بتصويب‏ نهائي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 1 1 ـ تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 10 ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 11 ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سيزدهم اصل يكصد و سيزدهم پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ ومسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏قوه‏ مجريه‏ را جز در اموريكه‏ مستقيما برهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏دارد اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست ويكم اصل يكصد و بيست ويكم رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي در جلسه‏‌اي كه‏ با حضور رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور و اعضاي شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود بترتيب‏ زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‌نمايد. بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ من‏ بعنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ بخداوند قادر متعال‏ سوگند ياد ميكنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهائي كه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ بكار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏‌السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ بعنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ بمن‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آنرا به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و دوم اصل يكصد و بيست و دوم رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ ميكند. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم اصل يكصد وبيست و ششم تصويبنامه‌ها و آئيننامه‌هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏‌اطلاع‏ رئيس‏ جمهور ميرسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‌هيات‏ وزيران‏ مي‌فرستند. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و هفتم اصل يكصد وبيست و هفتم هر گاه‏ رئيس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌هيات‏ وزيران‏ در حضور او به‏‌رياست‏ وي‏ تشكيل‏ ميشود. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و يكم اصل يكصد و سي و يكم در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏ جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه،‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ودوم اصل يكصد و سي ودوم در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهور بر عهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نميتوان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نميتوان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و سوم اصل يكصد و سي و سوم وزراء به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير و تصويب‏ رئيس‏ جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‌شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ ميكند. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و چهارم اصل يكصد و سي و چهارم رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‌هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ ميپردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‌كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و ششم اصل يكصد و سي و ششم هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را بجاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتيكه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجددا از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هفتم اصل يكصد و سي و هفتم هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموريكه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ ميرسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و هشتم اصل يكصد و سي و هشتم علاوه‏ بر موارديكه‌هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آئيننامه‌هاي‏ اجرائي‏ قوانين‏ ميشود هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ بوضع تصويبنامه‏ و آئيننامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آئيننامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد . ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هفتم اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ ميگردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ بشرح‏ زير ميباشد:
ساختار جايگزين
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم اصل يكصد و پنجاه و هشتم
شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ ميشود:
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>بند 1 1 ـ رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور. اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و دوم اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ بامور قضائي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوانعالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنجسال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل دوازدهم>اصل يكصد وهفتاد وپنجم اصل يكصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌هاي‏ گروهي‏ (راديو و تلويزيون‏) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تامين‏ شود. اين‏ رسانه‌ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏ (شوراي‏ عالي‏ قضائي‏)، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصلاحي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل سيزدهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل چهاردهم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل سيزدهم>اصل يكصدو هفتاد و ششم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل چهاردهم>اصل يكصدو هفتاد و هفتم ساختار الحاقي
94 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل پنجم>اصل شصتم اصل شصتم
اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموريكه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و نخست وزير و وزراء است‏.
اصلاحي
93 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 97 قانون اساسي 1368/08/14 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و هفتم>تفسير تفسير
92 نظريه تفسيري شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي 1368/02/19 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 12 تفسير
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و دوم اصل هفتاد و دوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏‌ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وچهارم اصل نود وچهارم
كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اينصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل چهارم>اصل پنجاه و چهارم اصل پنجاه و چهارم
ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيماً زير نظر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ميباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول مبحث اول - مجلس شوراي ملي اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هشتم اصل هفتاد و هشتم
هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور بشرط اينكه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ برسد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و يكم اصل هفتاد و يكم
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ ميتواند قانون‏ وضع كند.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و دوم اصل شصت و دوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ بطور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ ميشوند تشكيل‏ ميگردد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و سوم اصل شصت و سوم
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوريكه‏ ‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وپنجم اصل نود وپنجم
در موارديكه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهائي‏ كافي‏ نداند، ميتواند از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و سوم اصل نود و سوم
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و ششم اصل نود و ششم
تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتادم اصل هشتادم
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ باشد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و سوم اصل هفتاد و سوم
شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و ششم اصل هفتاد و ششم
مجلس‏ شورايملي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل دوازدهم فصل دوازدهم
رسانه‌هاي گروهي
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم اصل يكصد و دهم
وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏:
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 7 ساختار الحاقي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 8 ساختار الحاقي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>بند 9 ساختار الحاقي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>بند 2 2 ـ دادستان‏ كل‏ كشور. اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصت و چهارم اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ بطور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر با قتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ باتفاق‏ آراء. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏‌اي قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ ميكند صورت‏ ميگيرد.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل يازدهم>اصل يكصد وهفتاد و چهارم اصل يكصد وهفتاد و چهارم
بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراء صحيح‏ قوانين‏ در دستگاههاي‏ اداري‏ سازماني‏ بنام‏ « سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زير نظر شورايعالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ ميگردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و دوم اصل هشتاد و دوم
استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.
اصلاحي
91 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ بايد بتصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ برسد.
اصلاحي
89 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 76 قانون اساسي 1367/10/03 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و ششم>تفسير 4 تفسير
89 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 141 قانون اساسي درخصوص بلامانع بودن اشتغال نماينده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى 1367/07/05 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 11 تفسير
87 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 43 و 49 قانون اساسي دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي 1366/10/24 فصل اول>اصل چهارم>تفسير 2 تفسير
86 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 77 و 125 قانون اساسي در خصوص لوايحي كه به صورت الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين المللي از قبيل بانك توسعه اسلامي در مجلس مطرح مي شود 1366/10/29 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم>تفسير 5 تفسير
86 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 77 و 125 قانون اساسي در خصوص لوايحي كه به صورت الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين المللي از قبيل بانك توسعه اسلامي در مجلس مطرح مي شود 1366/10/29 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 10 تفسير
85 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 43 و 49 قانون اساسي دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي 1366/10/24 فصل چهارم>اصل چهل و سوم>تفسير تفسير
85 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 43 و 49 قانون اساسي دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي 1366/10/24 فصل چهارم>اصل چهل و نهم>تفسير تفسير
84 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 90 قانون اساسي در خصوص صلاحيت كميسيون اصل نود در رسيدگي به شكايت مربوط به تخلفات مسؤولين در ارتباط با وظايف آنها بعد از انقلاب اسلامى 1366/10/23 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نودم>تفسير 2 تفسير
83 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 90 قانون اساسي درخصوص صلاحيت كميسيون اصل 90 در رسيدگي به شكايت مربوط به طرز كار مسؤولين 1366/08/27 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نودم>تفسير 1 تفسير
82 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 70 قانون اساسي 1366/07/08 فصل ششم>مبحث اول>اصل هفتادم>تفسير تفسير
80 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 134 قانون اساسي 1365/12/05 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و چهارم>تفسير 3 تفسير
78 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 139 قانون اساسي 1365/10/11 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وسي ونهم>تفسير 3 تفسير
77 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 124 و 135 و 141 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/28 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 10 تفسير
76 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 30 قانون اساسي 1365/02/16 فصل سوم>اصل سي ام>تفسير 2 تفسير
75 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 124 و 135 و 141 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/28 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست وچهارم>تفسير تفسير
74 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 124 و 135 و 141 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/28 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وسي وپنجم>تفسير 1 تفسير
73 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 117 قانون اساسي 1364/04/05 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و هفدهم>تفسير تفسير
73 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 88 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/02/25 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم>تفسير 6 تفسير
72 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 77 و 139 قانون اساسي 1364/04/19 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وسي ونهم>تفسير 2 تفسير
72 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 77 و 139 قانون اساسي 1364/04/19 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 9 تفسير
72 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 136و 141 قانون اساسي 1363/12/29 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 9 تفسير
70 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 158 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1364/03/01 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و هشتم>تفسير 1 تفسير
68 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 125 قانون اساسي 1363/12/08 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم>تفسير 4 تفسير
67 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 96 قانون اساسي (ملاك مغايرت قوانين با موازين شرع) 1363/10/11 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و ششم>تفسير 3 تفسير
66 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 126 قانون اساسي ( قبل از بازنگري ) 1363/10/05 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم>تفسير 2 تفسير
65 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 126 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1363/07/25 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست و ششم>تفسير 1 تفسير
63 نظر شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 77 قانون اساسي 1363/08/16 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم>تفسير 3 تفسير
63 نظر شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 77 قانون اساسي 1363/08/16 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 8 تفسير
62 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 134 قانون اساسي 1363/07/03 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و چهارم>تفسير 2 تفسير
61 نظر تفسيري شوراي نگهبان درمورد اصل 172 قانون اساسي 1363/07/02 فصل يازدهم>اصل يكصد و هفتاد و دوم>تفسير تفسير
60 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 30 قانون اساسي (آموزش رايگان) 1363/05/17 فصل سوم>اصل سي ام>تفسير 1 تفسير
59 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 140 قانون اساسي 1362/12/29 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهلم>تفسير 1 تفسير
58 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 108 قانون اساسي 1362/12/16 فصل هشتم>اصل يكصد و هشتم>تفسير تفسير
56 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 137 و 88 قانون اساسي (وزير مشاور در امور اجرايي) 1362/09/29 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و هفتم>تفسير 2 تفسير
55 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 136 قانون اساسي 1362/09/09 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و ششم>تفسير تفسير
54 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 139 و 77 قانون اساسي (يادداشت تفاهم و قراردادهاي جزيي منشعب از قرارداد مصوب مجلس) 1362/09/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 7 تفسير
54 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 139 و 77 قانون اساسي (يادداشت تفاهم و قراردادهاي جزيي منشعب از قرارداد مصوب مجلس) 1362/09/08 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وسي ونهم>تفسير 1 تفسير
53 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسي 1362/08/03 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 6 تفسير
53 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسي 1362/08/03 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم>تفسير 2 تفسير
52 تفسير اصل پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1360/01/20 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و هشتم>تفسير 1 تفسير
52 تفسير اصل پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1360/01/20 فصل چهارم>اصل پنجاه و سوم>تفسير 1 تفسير
51 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 69 قانون اساسي 1362/07/14 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و نهم>تفسير 2 تفسير
51 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 141 قانون اساسي (تصدي وزارتخانه هاي بي سرپرست) 1362/05/16 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 8 تفسير
50 تفسير اصل نود و چهارم قانون اساسي 1362/05/24 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وچهارم>تفسير 2 تفسير
49 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 88 قانون اساسي 1362/05/24 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم>تفسير 5 تفسير
45 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 111 قانون اساسي درخصوص وظايف مچلس خبرگان راجع به مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل 1362/05/18 فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم>تفسير 2 تفسير
45 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 141 قانون اساسي درخصوص رياست دانشگاههاي كشور، عضويت در هيأتهاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني، عضويت در هيأتهاي گزينش دستگاهها و...، سرپرستي و اشتغال در ارگانهاي انقلابي و نهادها و بنيادها 1362/02/20 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 7 تفسير
45 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 141 قانون اساسي درخصوص رياست دانشگاههاي كشور، عضويت در هيأتهاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني، عضويت در هيأتهاي گزينش دستگاهها و...، سرپرستي و اشتغال در ارگانهاي انقلابي و نهادها و بنيادها 1362/02/20 فصل پنجم>اصل پنجاه و هفتم>تفسير تفسير
44 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 111 قانون اساسي درخصوص موافقت يا مخالفت ماده 18 از مصوبه مجلس خبرگان با قانون اساسى 1362/05/12 فصل هشتم>اصل يكصد و يازدهم>تفسير 1 تفسير
43 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 88 و 160 قانون اساسي (حدود و حقوق نمايندگان، وظايف شوراي عالي قضايي و وزارت دادگستري) 1362/04/16 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم>تفسير 4 تفسير
43 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 88 و 160 قانون اساسي (حدود و حقوق نمايندگان، وظايف شوراي عالي قضايي و وزارت دادگستري) 1362/04/16 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصتم>تفسير 2 تفسير
42 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 125 قانون اساسي 1362/04/09 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست و پنجم>تفسير 1 تفسير
41 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 53 قانون اساسي 1361/09/22 فصل چهارم>اصل پنجاه و سوم>تفسير 2 تفسير
39 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76 و 84 و 88 قانون اساسي 1361/01/17 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و ششم>تفسير 3 تفسير
39 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76 و 84 و 88 قانون اساسي 1361/01/17 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم>تفسير 3 تفسير
38 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76 و 84 و 88 قانون اساسي 1361/01/17 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و چهارم>تفسير 3 تفسير
37 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد 84 و 86 و 88 قانون اساسي 1360/11/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و ششم>تفسير 1 تفسير
37 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد 84 و 86 و 88 قانون اساسي 1360/11/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و چهارم>تفسير 2 تفسير
37 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد 84 و 86 و 88 قانون اساسي 1360/11/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم>تفسير 2 تفسير
36 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 156 و 174 قانون اساسي 1360/11/05 فصل يازدهم>اصل يكصد و پنجاه و ششم>تفسير 1 تفسير
36 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 156 و 174 قانون اساسي 1360/11/05 فصل يازدهم>اصل يكصد وهفتاد و چهارم>تفسير تفسير
35 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 113 و 121 قانون اساسي (اختيار رئيس جمهوري در تشكيل واحد بازرسي) 1360/11/01 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سيزدهم>تفسير 2 تفسير
35 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 113 و 121 قانون اساسي (اختيار رئيس جمهوري در تشكيل واحد بازرسي) 1360/11/01 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و بيست ويكم>تفسير 1 تفسير
34 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 110 قانون اساسي درخصوص نصب و عزل رئيس ستاد مشترك مندرج در اصل مذكور 1360/12/20 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>تفسير 2 تفسير
33 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 77 قانون اساسي درخصوص عدم شمول اصل مذكور راجع به قراردادهايي كه يك طرف آن و‌زارتخانه يا مؤسسه يا شركت دو‌لتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي‌باشد 1360/08/07 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 5 تفسير
32 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 77 قانون اساسي درخصوص ادغام و مشاركت شعبه بانك ملى در جده عربستان با شعبه بانكهاى لبنانى و پاكستانى در بانكى به نام مؤسسه نقد عربى 1360/07/19 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 4 تفسير
31 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 22 قانون اساسي(اعلام سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از سوي مركز اسناد) 1360/06/28 فصل سوم>اصل بيست ودوم>تفسير 2 تفسير
30 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 22 قانون اساسي 1360/06/28 فصل سوم>اصل بيست ودوم>تفسير 1 تفسير
30 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 67 قانون اساسي 1360/04/28 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و چهارم>تفسير تفسير
29 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 130 و 131 قانون اساسي 1360/06/09 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي ام>تفسير تفسير
29 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصول 130 و 131 قانون اساسي 1360/06/09 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سي و يكم>تفسير تفسير
28 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 82 قانون اساسي 1360/05/14 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و دوم>تفسير 3 تفسير
27 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 67 قانون اساسي 1360/04/28 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و هفتم>تفسير تفسير
27 نظر شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 141 (اشتغال يكي ار اعضاي شوراي عالي قضائي در يكي از سازمانهاي دادگستري) 1360/05/12 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 6 تفسير
26 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي 1360/05/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و ششم>تفسير 2 تفسير
26 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي 1360/05/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و چهارم>تفسير 1 تفسير
26 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي 1360/05/08 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و هشتم>تفسير 1 تفسير
26 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي 1360/05/08 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و چهارم>تفسير 1 تفسير
26 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي 1360/05/08 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد و سي و هفتم>تفسير 1 تفسير
24 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 80 و 52 قانون اساسي 1360/04/06 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتادم>تفسير تفسير
24 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 80 و 52 قانون اساسي 1360/04/06 فصل چهارم>اصل پنجاه و دوم>تفسير 1 تفسير
23 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورداصل 144 قانون اساسي 1360/04/04 فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد و چهل و چهارم>تفسير 2 تفسير
22 تفسير اصل 76 قانون اساسي 1360/04/03 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و ششم>تفسير 1 تفسير
22 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 141 قانون اساسي درخصوص عهده دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم توسط نماينده مجلس شوراي اسلامي 1360/03/27 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 5 تفسير
21 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 96 قانون اساسي 1360/04/02 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و ششم>تفسير 2 تفسير
20 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 141 قانون اساسي درخصوص نمايندگان‌ سهام‌ دار كه كارمندان‌ رسمي‌ سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي باشند 1360/02/09 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 4 تفسير
19 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 4 قانون اساسي 1360/02/08 فصل اول>اصل چهارم>تفسير 1 تفسير
18 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 81 و 82 قانون اساسي 1360/02/03 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و يكم>تفسير 2 تفسير
18 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 81 و 82 قانون اساسي 1360/02/03 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و دوم>تفسير 2 تفسير
17 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 141 قانون اساسي (مفهوم دو شغل داشتن) 1360/02/03 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 3 تفسير
16 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 81 قانون اساسي 1360/02/02 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و يكم>تفسير 1 تفسير
15 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 110 قانون اساسي درخصوص عدم شمول نصب رئيس شهرباني كل كشور بعنوان فرماندهي نيروهاي مسلح بر اساس اصل مذكور 1360/02/08 فصل هشتم>اصل يكصد و دهم>تفسير 1 تفسير
14 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 77 قانون اساسي درخصوص عدم شمول عقد قرارداد خريد اسلحه و‌زارت دفاع ملي با شركت‌هاي خارجي و يا ايراني 1360/01/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 3 تفسير
13 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 77 قانون اساسي درخصوص عدم شمول اصل مذكور راجع به نحوه و‌صول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه بانك ملي ايران شعبه قاهره 1360/01/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 2 تفسير
12 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 141 قانون اساسي درخصوص خلاف اصل بودن سرپرستي سازمان اوقاف با سمت نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ 1359/12/21 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 2 تفسير
10 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 128 قانون اساسي (قبل از بازنگري) 1359/12/21 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد وبيست وهشتم>تفسير تفسير
9 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 77 قانون اساسي درخصوص نحوه فسخ و اقاله قرادادهاي منعقده بين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و موسسات و شركتهاي خارجي 1359/12/14 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هفتاد و هفتم>تفسير 1 تفسير
8 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 82 و 145 قانون اساسي (استفاده از كارشناسان خارجي) 1359/12/14 فصل ششم>مبحث دوم>اصل هشتاد و دوم>تفسير 1 تفسير
8 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 82 و 145 قانون اساسي (استفاده از كارشناسان خارجي) 1359/12/14 فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد وچهل و پنجم>تفسير تفسير
8 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 69 قانون اساسي 1359/11/08 فصل ششم>مبحث اول>اصل شصت و نهم>تفسير 1 تفسير
7 تفسير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1359/10/08 فصل نهم>مبحث دوم>اصل يكصد وچهل و يكم>تفسير 1 تفسير
7 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسي 1359/11/08 فصل نهم>مبحث اول>اصل يكصد و سيزدهم>تفسير 1 تفسير
5 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اصل 144 قانون اساسي 1359/10/24 فصل نهم>مبحث سوم>اصل يكصد و چهل و چهارم>تفسير 1 تفسير
4 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورداصل 94 و 96 قانون اساسي 1359/10/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود وچهارم>تفسير 1 تفسير
4 نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورداصل 94 و 96 قانون اساسي 1359/10/20 فصل ششم>مبحث دوم>اصل نود و ششم>تفسير 1 تفسير
2 نظر تفسيري شوراي نگهبان در ارتباط با اصل 160 قانون اساسي (حدود اختيار وزير دادگستري) 1359/09/11 فصل يازدهم>اصل يكصد و شصتم>تفسير 1 تفسير

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06
95 اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 1368/05/06