}

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 36570/ت55939هـ مورخ 1400/04/05 هيأت وزيران (تعيين حدود انتشار امواج و پرتوهاي موضوع ماده (30) قانون هواي پاك)

مصوب 1400/06/07


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب