}

تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع زنان]

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تسليم خانه انتقالي از ارباب جمشيد به دولت به وزارت معارف براي ساخت مريضخانه نسوان 1295/02/20
2 پرداخت مخارج تأسيس يك باب مدرسه ذكور و يك باب مدرسه اناث از محل اعانه روزنامه عصر جديد 1296/03/23
2 دستور تحويل مصالح بكوره پزخانه براي بناي مريضخانه نسوان 1296/10/07
2 پرداخت بودجه مصوب مريضخانه نسوان 1297/04/31
2 پرداخت اضافه مخارج معلمان مدارس نسوان 1297/06/15
2 بودجه مريضخانه نسوان 1297/10/20
2 پرداخت اعتبار براي تعميرات محبس مردانه و احداث محبس زنانه 1297/10/20
2 پرداخت مقرري به مادموازل هيث 1298/09/02
2 پرداخت حقوق در حق ورثه اشخاصي كه در جنايات محكوم به تبعيد يا اعدام شدند 1298/11/25
2 پرداخت تفاوت مخارج مسافرت مادموازل درومپ دكتر مريضخانه نسوان 1299/01/24
2 پرداخت مخارج ساختمان دو اطاق جهت دكترس مريضخانه نسوان 1299/02/18
2 پرداخت حقوق ديواني حاج ميرزا رضاخان 1299/05/16
2 معافيت از حقوق گمركي نسبت به اثاثيه مدرسه خواهران شفقت و چهار صندوق جام شيشه براي كليساي هيأت روحانيون 1305/08/07
2 اجراء مقررات صدور تذكره جهت زنهاي غير مسلمه اتباع ايراني 1306/06/28
2 تبصره اي راجع به صدور تذكره جهت نسوان 1306/08/27
2 اعطاي تذكره به نسوان مسلمه ايراني اعزامي به خارج 1306/12/12
2 نظام نامه محابس و توقيف گاه ها 1307/00/00
2 تصويبنامه هيئت وزراء راجع به ازدواج اتباع خارجه با نسوان ايراني 1310/07/10
2 پرداخت مدد معاش به معلمين نسوان صنايع جديده و صنايع ظريفه كه با حقوق كم مشاغل پرزحمت و سنگيني را برعهده دارند. 1313/08/28
2 جواز ورود پالتو و لباس زنانه و لوازم جشنهاي نهضت نسوان براي آقاي حاج محمد حسين بلورفروشان 1314/12/11
2 نظامنامه كارخانجات و مؤسسات صنعتي 1315/05/19
2 نظامنامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردين 1316 1316/01/23
2 معافيت برخي از طبقات از ارائه گواهي نامه كميسيون ارز به اداره گذرنامه 1316/11/11
2 پرداخت هزينه پستي لوازم نقاشي و رنگ هنرستان بانوان از محل اعتبار رديف 3 برنامه ارزي (مارك) وزارت پيشه و هنر 1317/12/11
2 آئين نامه اجراء احكام دادگاه‌هاي ارتش در قسمت محكوميت نقدي 1318/07/16
4 آئين‌نامه قانون ثبت احوال مصوب ارديبهشت ماه 1319 1319/02/00
3 تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه 1319/09/13
2 اجازه اعطاي موافقتنامه ورود مقداري دارو ي وارده از آلمان بنام مادران و نوزادان و زنان و بينوايان با بخشودگي از صدور 1320/02/15
2 تصويب نامه هيأت وزيران راجع به ترتيب افزايش برخي از كارمندان وزارتخانه ها و كارخانجات دولتي شهرداري و چاپخانه مجلس 1320/10/27
18 آئين نامه مزاياي كارمندان دولت 1322/10/03
2 پرداخت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي اهدايي به منفعت درمانگاه سنگلج بكلوپ بين المللي بانوان ايران 1331/08/14
2 اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ 65 ليره براي مخارج سرپرستي دانشجويان دختر ايراني در انگلستان 1338/08/22
2 تصويبنامه هيئت وزيران راجع به مقررات آئين نامه قانون ثبت احوال 1338/11/13
2 الحاق يك تبصره به ماده سه آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه 1338/11/16
2 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده 1393/11/27
2 تصويب پروتكل الحاقي عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش و اجازه امضاي آن به آقاي اردشير زاهدي وزير امورخارجه 1346/10/27
2 آئين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور 1346/12/02
2 واگذاري مبلغ يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ريال از محل اعتبار دولت براي هزينه هاي تشكيل مجمع عمومي اتحاديه بين المللي زنان حقوقدان 1347/03/04
10 تغييرات و اصلاحات آيين‏ نامه استخدام پيماني 1347/12/28
2 اختصاص مبلغ دو ميليون ريال براي انجام هزينه هاي مربوط به كنفرانس اتحادبه بين المللي زنان حقوقدان 1348/01/23
2 تصويب مقرراتي در مورد حق تقدم و نحوه استخدام زناني كه طبق قانون دوره خدمات اجتماعي را بپايان رسانده اند 1350/05/16
2 واگذاري مبلغ پانصد هزار ريال در اختيار سازمان زنان شعبه شميران بمنظور كمك به مهد كودك چيذر 1351/02/02
2 تعيين حقوق ماهانه براي زنان اعزامي به روستاها پس از گذراندن دوران آموزش 1351/10/14
2 اختصاص 1/700/000 ريال كمك هزينه توسعه و تكميل فعاليتهاي انجمن دوشيزگان و بانوان 1352/03/26
2 پرداخت 2/000/000 ريال اجاره بها و هزينه تجهيزات خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران 1352/06/24
2 پرداخت (000 /580 /1) ريال به عنوان كمك يك ساله به شورايعالي زنان از محل اعتبار سال جاري دولت 1352/11/15
2 واگذاري (000 /700 /1) ريال جهت هزينه هاي مربوط به توسعه و تكميل فعاليتهاي آموزش اجتماعي و ورزش به انجمن دوشيزگان و بانوان 1352/12/04
2 قرار گرفتن سازمان زنان ايران در رديف مؤسسات عام المنفعه مذكور در بند (5) اصلاحي جزء "ت " ماده 124 قانون مالياتهاي مستقيم 1353/03/18
2 مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري پايتخت و مؤسسات وابسته 1353/04/16
2 پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ريال بابت هزينه يكساله شورايعالي زنان 1353/05/19
2 پرداخت كمك در وجه سازمان زنان ايران 1353/07/20
2 آئين نامه اجرائي ماده 30 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي درشركت مخابرات ايران 1356/04/06
2 كمك 000 / 000 / 1 ريالي دولت به شوراي بين المللي زنان 1354/06/30
2 واگذاري ساختمان اداره پست شهر لار به سازمان زنان ايران 1354/07/28
2 كمك 000 / 500 ريالي ديگر دولت به شوراي بين المللي زنان 1354/08/05
2 اختصاص مبلغ 000 / 500 ريال در وجه شوراي بين المللي زنان 1354/12/03
2 پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط به زايمان زنان باردار 1355/02/06
2 تامين مبلغ دو ميليون ريال بعنوان كمك جهت تشكيل كنگره بين المللي زنان آرشيتكت در ايران 1355/03/17
2 حقوق و فوق العاده هاي مربوط به زنان باردار بعد از زايمان هر فرزند سه ماه معذوريت 1355/04/14
2 تامين مبلغ هفت ميليون هزينه هاي تشكيل كنگره بين المللي زنان آرشيتكت 1355/05/02
2 اصلاح ماده 11 آئين نامه احضار و اعزام مشمولان زن 1356/02/26
2 واگذاري مبلغ دو ميليون ريال براي ايجاد ساختمان مركزي سازمان زنان سومالي به سازمان زنان ايران 1356/04/06
2 اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت ايجاد مهد كودك براي فرزندان زنان كارمند دولت در استانها 1356/04/20
2 ترخيص يكهزار عدد ماسك بنام سازمان زنان ايران 1356/07/18
2 آئين نامه اجرائي قانون خدمت غيرتمام وقت بانوان 1356/12/08
2 اختصاص مبلغ (000 / 300 / 2) ريال بابت پرداختي هاي سازمان زنان ايران 1357/03/29
3 تصويبنامه هيئت وزيران راجع به واگذاري مديريت امور مهدهاي كودك فرزندان زنان كارمند به و‌زارت بهداري و بهزيستي 1358/02/14
2 ‌انتقال بانوان با رتبه قضايي از وزارت دادگستري به مؤسسات دولتي و تبديل رتبه قضايي آنها به اداري (‌جايگزين تصويب‌نامه‌شماره 5508 مورخ 58.7.17) 1358/08/12
2 ‌آئين نامه اجرايي ضوابط و نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در مناطق زلزله‌زده جنوب خراسان ، كرمان و چهارمحال وبختياري 1361/06/21
3 آئين‌نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات 1362/07/03
2 ‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 1364/02/29
3 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث 1364/04/02
5 ‌آيين‌ نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌ هاي آزاد فني و حرفه‌ اي 1365/07/06
2 ‌واگذاري پروژه باشگاه شهرباني جمهوري اسلامي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي جهت خوابگاه خواهران دانشجو 1366/09/09
3 آئيننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 1365/9/18 مجلس شوراي اسلامي و‌ مبالغ قابل دريافت به مأخذ ريال بابت پرداخت حقوق دولتي مندرج در قوانين 1367/03/25
2 تصويبنامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوريت 1367/03/25
5 آئيننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي 1367/04/19
2 آئيننامه اجرائي مدارس غير انتفاعي 1367/12/13
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال جهت اجراي فعاليتهاي فرهنگي ، سياسي ،اجتماعي و خدماتي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1368/02/03
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال جهت اجراي فعاليتهاي فرهنگي ، سياسي و خدماتي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1368/03/20
2 تصويب نامه راجع به اصلاح آيين نامه مرخصي ها 1368/09/05
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت احداث بخش سي تختخوابي زنان و زايمان در مركز آموزشي و درماني شهيد دكتر بهشتي زنجان به دانشكاه علوم پزشكي زنجان 1370/06/03
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 2800 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژه‌هاي بازسازي استان لرستان 1370/12/28
3 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ 60960 ميليون ريال جهت انجام پروژه هاي بازسازي استان خوزستان به دستگاههاي مجري پروژه هاي بازسازي استان مزبور 1371/01/11
3 اصلاح آيين نامه استخدامي سازمان حسابرسي 1372/01/11
2 آيين نامه مرخصي هاي اعضاي ثابت نهضت سوادآموزي 1371/05/11
2 اجازه برگزاري جلسه مشورتي تغذيه با شير مادر از تاريخ 20 لغايت 22فروردين سال 1373با شركت يونيسف و كشورهاي اسلامي در تهران 1372/12/15
3 دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كار افتاده 0 1373/04/01
3 اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري پاترول پاژرو توسط دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري 1373/12/24
2 تصويبنامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان 1374/06/12
2 ترخيص تعداد 21 كارتن محتوي لباس ندوخته (برش داده شده) اهدايي سازمان زنان مسلمان ايران در نيويورك به موسسه زنان ايران 1374/06/29
2 برگزاري كارگاه آموزشي تقويت ترويج كشاورزي منطقه با الويت هاي توسعه كشاورزي پايدار و نقش زنان روستائي در توسعه درسال 1375 توسط وزارت كشاورزي 1374/10/03
4 برگزاري اولين دوره مسابفات بين المللي حفظ، قرائت و تواشيح قرآن كريم خواهران دانشجو 1375/02/26
2 دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بي سرپرست يا از كارافتاده 1375/01/21
4 آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شير دهي 1375/09/21
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات ضروري بخش هاي اطفال و زنان بيمارستان بهارلو به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ،درماني تهران 1375/09/21
2 اجازه فروش نسخه هاي منتشر شده نشريه ريحانه بالاتر از هزينه هاي تمام شده به دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري 1375/11/03
4 انتقال وظايف ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگزده و ستادهاي بازسازي و امور بازگشت مناطق جنگزده بترتيب به حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري و استانداريها 1376/02/07
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تامين هزينه هاي برگزاري دومين دوره بازيهاي بانوان كشورهاي اسلامي به كميته ملي المپيك ايران 1376/03/11
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به منظور تامين هزينه هاي فعاليتهاي ورزشي بانوان به كميته المپيك ايران 1376/09/12
2 اجازه خريد تعداد يكصدو شصت و شش ( 166 ) دستگاه از يكهزار ( 1000 ) دستگاه خودرو سواري ساخت داخل جهت استفاده دستگاههاي اجرايي 1376/12/06
7 آيين نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي 1376/12/20
2 افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال به وزراء، معاونان رييس جمهور و مديرعامل سازمان صدا و سيما جهت تامين بخشي از هزينه هاي ضروري 6 ماهه اول سال 1377 1377/03/17
2 اجازه ايجاد 160 پست سازماني در نهاد رياست جمهوري 1377/04/10
2 تصويب ‌نامه راجع به امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري و احوال شخصيه بين جمهوري اسلامي ايران و‌جمهوري عربي سوريه 1377/06/11
2 افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري جهت تامين بخشي ازهزينه هاي ضروري 6ماهه سال 1377 1377/09/11
3 آيين نامه شماره 6420/ت17179هـ مورخ 14 /10 /1377 راجع به انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش 1377/09/29
4 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك 1377/09/29
2 تامين اعتبار براي اجراي طرحها و پروژه هاي استان كرمانشاه به سازمان برنامه و بودجه 1377/11/18
2 اجازه برگزاري هم نشست نقش زنان در انتقال ميراث معنوي توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران 1378/02/19
2 تامين اعتبارو اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال به نهاد رياست جمهوري 1378/02/22
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور افزايش بودجه جاري سال 1378 شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان به شوراي مذكور 1378/03/12
2 تصويب نامه راجع به تأمين اعتبار جهت نهاد رياست جمهوري،هزينه هاي ضروري و كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 1378/08/05
2 آيين نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات 1378/10/12
2 موظف نمودن مركز مشاركت امور زنان به ارائه طرح بيمه زنان خانه دار جهت تصويب در هيأت وزيران 1378/11/03
2 توزيع تعداد پنجاه وهشت ( 58 ) دستگاه خودرو بين دستگاههاي اجرايي 1378/11/13
3 اجازه برگزاري چهارمين همايش بين المللي بيماريهاي زنان وزايمان از محل ثبت نام شركت كنندگان،درآمد ناشي از برگزاري نمايشگاه در جنب همايش و اعتبارات پژوهش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران 1378/12/11
2 اجازه استخدام افرادي در شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك و شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران و مركز امور مشاركت زنان 1378/12/22
2 اجازه ايجاد ده پست سازماني در دبيرخانه شوراي فرهنگي ،اجتماعي زنان 1379/01/24
2 افزايش اعتبارات نهاد رياست جمهوري جهت تامين بخشي از هزينه هاي ضروري 6 ماهه اول سال 1379 1379/02/14
2 تصويب نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور 1379/03/25
2 تشكيل كميسيوني جهت بررسي هاي لازم در مورد امكان تأمين منابع مورد نياز سهم دولت پس از اعمال ماده (62 ‏) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان - مصوب 1379 1379/03/25
2 اعلام ضوابط و دستور العمل هاي نحوه پرداخت خسارت هاي مردمي مناطق جنگ زده 1379/00/00
2 اصلاح تصويبنامه اجازه برگزاري چهارمين همايش بين المللي بيماريهاي زنان و زايمان 1379/05/16
7 آيين‌نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور 1380/08/30
2 افزايش مبلغ يك ميليارد و سيصد و شصت ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ چهل ميليون ريال از آن به هر يك از وزراء ، معاونان رييس جمهور و رييس دفتر رييس جمهور... جهت تامين بخشي از هزينه هاي ضروري 6 ماهه دوم سال 1379 1379/08/11
2 اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس 1379/10/04
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور كمك به خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنان 1379/11/12
2 توزيع و اختصاص معادل ريالي حاصل از فروش وجوه ارزي براي اجراي ماده (11) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل،خانواده ها و ساير كاركنان مصوب 13/12/1379 مجلس شوراي اسلامي 1379/11/24
2 آيين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي 1379/11/26
2 تامين اعتبار جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي به نهاد رياست جمهوري 1379/12/14
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد ميليارد ريال جهت اجراي بند 11 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل ، خانواده ها و ساير كاركنان به صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي 1379/12/27
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست و شش ميليارد ريال جهت اجراي بند 11 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل ، خانواده ها و ساير كاركنان به صندوق بيمه و بازنشستگي پرسنل سپاهي 1379/12/27
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و دوازده ميليارد ريال جهت اجراي بند 11 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل ، خانواده ها و ساير كاركنان به صندوق بيمه و بازنشستگي نيروهاي نظامي 1379/12/27
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينه هاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 1380/01/19
2 اجازه برگزاري كارگاه آموزشي زيرمنطقه اي شناسايي استراتژي ها و فرآيندهاي عملياتي ـكاربردي نقش مشاركت زنان در روند برنامه اقدام ملي بيابان‌زدايي ، توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور 1380/02/26
3 ‌تصويب نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور 1380/03/09
2 اجازه برگزاري اجلاس زنان، ميراث فرهنگي و معنوي و توسعه توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران در سال 1380 از محل منابع مالي يونسكو 1380/06/18
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد و شصت ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و مبلغ سي ميليون ريال دراختيار هر يك از وزيران ،معاونان رييس جمهور،رئيس دفتررئيس جمهوري ،رئيس دفترهيات دولت رئيس مركزمشاركت امور زنان ورئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران 1380/08/02
2 اجازه برگزاري اولين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران 1380/08/16
2 تعيين بودجه سال 1381 سازمان ملي جوانان 1380/09/11
2 تامين اعتبار براي تامين بخشي از هزينه هاي ضروري شش ماهه دوم سال 1380 به نهاد رياست جمهوري 1380/11/10
2 اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به سرجمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و قراردادن مبلغ سي ميليون ريال در اختيار هر يك از وزيران، معاونان رئيس جمهور، رئيس دفتر رئيس جمهور، رئيس دفتر هيات دولت، رئيس مركز مشاركت امور زنان و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي تامين بخشي از هزينه هاي ضروري سال 1381 1381/03/22
2 تغيير اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استانهاي خراسان و يزد 1381/04/01
3 تصويب نامه راجع به اهداف كلان بلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط در استان سيستان و بلوچستان 1381/04/23
3 اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تاسيس دفتر منطقه‌اي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران به وزارت آموزش و پرورش 1381/07/24
2 اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و بيست ميليون ريال به سر جمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال براي تامين بخشي ازهزينه هاي ضروري سال 1381 1381/08/12
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور ارائه كمك مالي براي تكميل ساختمان حوزه علميه خواهران شهرستان دامغان به مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران 1381/11/30
3 آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران 1381/12/04
2 آيين نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد 1382/01/27
3 نحوه توزيع و مصرف اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي واستاني ،مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مورد بودجه عمومي و كل هزينه خارج از شمول شركتهاي دولتي زيرمجموعه هر وزارتخانه و يا سازمان 1382/02/24
2 اضافه شدن مبلغ يك ميلياردوبيست ميليون ريال به سرجمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري واختصاص مبلغ سي ميليون ريال به هريك از وزيران ،معاونان رئيس جمهور،رئيس دفتر هيات دولت ، رئيس مركز مشاركت امور زنان و رئيس سازمان صدا و سيما 1382/02/31
2 اجازه استفاده ازكمكهاي بلاعوض بانك جهاني به منظور تدارك و آماده سازي طرح پيشنهادي مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان ملاحظات جنسيتي در برنامه هاي توسعه ايران به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري 1382/05/22
2 پيش بيني نمودن راهكارهايي در لوايح بودجه سنواتي به منظور بهبود وضعيت فضاي آموزشي مدارس كشور 1382/06/12
2 تامين اعتبارواختصاص مبلغ يك ميلياردوبيست ميليون ريال براي افزايش سرجمع اعتبارات نهادرياست جمهوري وقراردادن مبلغ سي ميليون ريال در اختيارهريك ازوزيران ،معاونان رييس جمهور،رئيس دفتررييس جمهور،رئيس دفترهيات دولت ،رئيس مركزامورمشاركت زنان و .. 1382/10/28
2 اجازه استفاده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از كمكهاي بلاعوض بانك جهاني به منظور تدارك و آماده سازي طرح پيشنهادي مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان شبكه ارتباطي زنان فارسي زبان ( تاجيكستان ، افغانستان و ايران ) 1382/11/05
2 اصلاح آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت 1382/11/26
2 اختصاص مبلغ چهارصد ميليارد ريال جهت تحقق كامل عمليات اسكان موقت، گردافشاني نخيلات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، آب و برق، سازماندهي كامل زنان وكودكان بي سرپرست و معلولين، نيازهاي كسبه جزء و ساير نيازهاي ضروري ناظر بر مديريت بحران ناشي از زلزله بم به ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور 1383/01/19
3 اتخاذ تصميماتي در خصوص توزيع اعتبارات خارج از شمول موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور 1383/03/06
2 اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون ريال به سر جمع اعتبارات بودجه هزينه اي نهاد رياست جمهوري ـ كمك به اشخاص حقيقي وحقوقي خصوصي و دولتي و قراردادن مبلغ سي ميليون ريال دراختيارهر يك از وزيران معاونان رييس جمهور رئيس دفتررئيس جمهور،رئيس دفترهيات دولت ،رئيس مركزمشاركت امورزنان ... 1383/05/21
3 اختصاص مبالغي و اجازه بهره گيري از وامهاي تخصيصي بانك توسعه اسلامي به منظور بازسازي بم 1383/09/04
3 تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت بازسازي و مرمت مناطق آسيب ديده ازحوادث و سوانح غيرمترقبه در سال 1383 1383/11/07
2 اصلاح تصميم نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت بازسازي و مرمت مناطق آسيب ديده ازحوادث و سوانح غيرمترقبه در سال 1383 1383/12/26
2 اضافه شدن مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون ريال به سر جمع اعتبارات بودجه هزينه اي (جاري) نهاد رياست جمهوري 1383/12/09
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به منظور هزينه هاي مربوط به برگزاري چهارمين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي ورزش زنان و برگزاري بازيهاي آسيايي قطر در سال 2006ميلادي به كميته ملي المپيك ايران 1384/03/29
2 اضافه شدن مبلغ ( 1/110/000/000 ) به سر جمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال براي تامين بخشي از هزينه هاي ضروري سال 1384به وزيران ، معاونان رئيس جمهور و روساي دفتر رئيس جمهور ،دفتر هيات دولت ، مركز امور مشاركت زنان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1384/04/22
2 اجازه اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به توزيع اعتبارات بند "خ" تبصره 6 قانون بودجه سال 1384ستاد راهبري و سياستگذاري بازسازي بم به شرح جداول پيوست 1384/04/27
3 اتخاذ تصميماتي در خصوص اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي و استاني 1384/05/05
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و پنجاه و چهار ميليار د ريال به منظور تامين هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي در حادثه زلزله شهرستان بم 1384/06/27
2 اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال به منظور راهاندازي استان خراسان جنوبي و تكميل و تجهيز پروژههاي نيمه تمام و پرداخت ديون درسالهاي 1384و1385 1384/08/19
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ سيزده ميليارد و چهارصد ميليون ريال به منظور پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان زير 12سال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني 1384/08/25
2 اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضروري و وديعه مسكن ، درمان ، تحصيل و ازدواج به متقاضيان واجدشرايط در استان قم 1384/10/15
2 اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه‌ها و توافقهاي بين استانداري قم و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اختصاص مبالغي به منظور احداث ساختمان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و كمك به صندوق وام طلاب 1384/10/15
2 احداث مجتمع فرهنگي بانوان ويك سالن ورزشي براي پسران دراستان هرمزگان توسط سازمان تربيت بدني 1384/10/22
3 اختصاص مبلغ پنجاه ميلياردريال وام قرض الحسنه ضروري ،وديعه مسكن ،درمان ، تحصيل وازدواج به متقاضيان واجدشرايط دراستان بوشهر 1384/11/13
3 تامين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور تكميل ظرفيتها و اجراي طرحها و پروژه‌هاي اولويت‌دار استان چهارمحال و بختياري 1384/12/04
3 موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح هاي بهداشتي، درماني، دانشگاهي، احداث خوابگاه، مجتمع فرهنگي ورزشي و منازل مسكوني براي نيروهاي متخصص در استان كهگيلويه و بويراحمد 1385/01/07
5 تعيين آقاي فرهاد رهبر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 و توزيع و ابلاغ اعتبارات رديف هاي متفرقه قانون بودجه سال مذكور بين دستگاه هاي اجرايي 1385/02/07
2 تامين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور آزادي تعدادي از زندانيان جرايم غير عمدي و نيز تامين جهيزيه زوج هاي جوان در استان زنجان 1385/02/08
2 موظف شدن وزارت رفاه و تامين اجتماعي به انجام اقداماتي در خصوص كارآفريني و توانمندسازي زنان سرپرست خانواده و سرمايه گذاري در طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي 1385/02/08
2 موظف شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مطالعه ايجاد شهرك فرهنگي، سياحتي و گردشگري مركز تفريحي - ساحلي بانوان، تبديل عمارت تاريخي ذوالفقاري به موزه و ايجاد بازارچه صنايع دستي در استان زنجان 1385/02/08
3 موظف شدن وزارت تعاون به اجراي طرح هاي تعاوني و احداث مجتمع خدمات آموزشي صندوق تعاون در استان مركزي 1385/02/28
2 موظف شدن وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به تاسيس، تجهيز و تكميل مراكز سوانح سوختگي و نگهداري معلولين و سالمندان، بيمارستان و كمك بلاعوض براي ازدواج مددجويان و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) 1385/02/28
2 موظف شدن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، احداث و تجهيز مجموعه هاي ورزشي كارگران، مراكز فني و حرفه اي و خوابگاه شبانه روزي كارآموزان در استان مركزي 1385/02/28
3 موظف شدن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح هاي بهداشتي و دانشگاهي در استان مركزي 1385/02/28
3 موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرح هاي بهداشتي و دانشگاهي در استان همدان 1385/04/01
2 موظف نمودن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي، احداث و تجهيز مراكز فني و حرفه اي و سالن هاي ورزشي كارگران در استان آذربايجان شرقي 1385/04/22
2 موظف شدن وزارت كشور به اختصاص مبالغي براي اجراي طرحهاي عمران شهري، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، تجهيز ايستگاههاي آتش نشاني، كمك به فعاليتهاي بانوان و صدور مجوز تأسيس دهياري در استان خراسان شمالي 1385/05/11
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني در استان خراسان شمالي 1385/05/11
2 موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت تأمين جهيزيه زوجهاي جوان در استان خراسان شمالي و احداث درمانگاه تأمين اجتماعي شهرستان جاجرم 1385/05/11
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يك هزار و چهل و پنج ميليارد ريال با عنوان افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 1385/05/24
2 موظف نمودن وزارت تعاون به ايجاد تعاوني در گرايشهاي مختلف اقتصادي در استان اردبيل 1385/05/26
2 موظف نمودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اجراي طرحهاي دانشگاهي در استان اردبيل 1385/05/26
2 موظف نمودن وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به احداث درمانگاه، واحدهاي مسكوني ويژه معلولين و تامين جهيزيه براي زوجهاي جوان در استان اردبيل 1385/05/26
5 موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به اجراي طرحهاي بيمارستاني و دانشگاهي، تجهيز پايگاههاي امداد جاده اي و احداث مسكن براي پزشكان متخصص در استان اردبيل 1385/05/26
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني در آذربايجان غربي 1385/06/11
5 موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرحهاي بيمارستاني و درماني، تجهيز پايگاههاي امداد جاده اي و احداث مجتمع ورزشي در استان آذربايجان غربي 1385/06/11
2 موظف نمودن وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به تجهيز ساختمانهاي مجتمع آسيب ديدگان اجتماعي، احداث واحدهاي مسكوني براي مددجويان، توانمندسازي زنان خودسرپرست، تامين جهيزيه زوجهاي جوان، طرح توسعه كارخانه سيمان اروميه و احداث دي كلينيك در استان آذربايجان غربي 1385/06/11
2 موظف نمودن وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به ارائه گزارشي در خصوص تهيه جهيزيه براي زوج هاي جوان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در بعضي از استانها 1385/06/11
2 اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي نگهداري وحمايت اززنان سرپرست خانوار و كودكان بي سرپرست و معلولين نيازمند وساماندهي افراد تحت پوشش آسيب ديده ناشي اززلزله سال 1382 شهرستان بم به سازمان بهزيستي كشور 1385/07/12
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني در استان تهران 1385/08/03
2 موظف نمودن وزارت كشور به اختصاص مبالغي براي احياء بافتهاي فرسوده ، كمك به شهرداريهاوتشكلهاي بانوان ،تهيه طرح جامع ترافيك ، احداث ساختمانهاي پاسگاههاي انتظامي و ايستگاه آتش نشاني ودهياري در استان تهران 1385/08/03
2 موظف نمودن وزارت رفاه وتامين اجتماعي نسبت به تاسيس محلي براي ترك اعتياد وبازپروري اختصاصي بانوان معتاددرشهرتهران 1385/08/14
2 موظف نمودن وزارت كارواموراجتماعي به اختصاص مبالغي به منظوراجراي طرحهاي داراي توجيه فني واقتصادي ،تجهيز مراكزفني وحرفه اي ومجموعه ها ي ورزشي دراستان تهران 1385/08/03
2 موظف نمودن وزارت بهداشت ‘درمان وآموزش پزشكي به اجراي طرحهاي بهداشتي و درماني ،بيمارستاني ودانشگاهي دراستان تهران 1385/08/14
2 بررسي طرح اجراي كامل بيمه زنان خانه دار توسط مركز مشاركت امور زنان و خانواده 1385/08/14
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني نسبت به اجرا ي طرحهاي ورزشي در استان تهران 1385/08/14
2 موظف نمودن وزارت رفاه وتامين به اختصاص مبالغي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و جوانان وتهيه جهيزيه دراستان كردستان 1385/08/25
2 موظف نمودن وزارت كشور به تجهيز حمل ونقل شهري ،بازسازي بافتهاي فرسوده ، كمك به شهرداريها و طرحهاي سرمايه گذاري و اشتغال بانوان دراستان كردستان 1385/08/25
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني دراستان كردستان 1385/08/25
2 تصويب نامه راجع به الحاق مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري – مصوب 1345- 1385/09/19
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني دراستان كرمانشاه 1385/09/30
2 موظف نمودن وزارت رفاه وتامين اجتماعي به انجام اقداماتي براي تامين جهيزيه و احداث خانه مهر دراستان كرمانشاه 1385/09/30
3 موظف نمودن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به اجراي طرحهاي بيمارستاني و دانشگاهي در استان خوزستان 1385/10/15
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجرا ي طرحهاي ورزشي در استان خوزستان 1385/10/15
3 تصويبنامه شماره 164758 /36895 مورخ 9 / 12/ 1385 راجع به موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني در استان گيلان 1385/12/03
2 تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يكهزار و چهل و پنج ميليارد ريال با عنوان اعتبار قانون اصلاح تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 1385/12/05
2 اصلاح تصويبنامه موظف شدن وزارت كار و امور اجتماعي به اجراي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي ، احداث و تجهيز مجموعه هاي ورزشي كارگران ، مراكز فني و حرفه اي و خوابگاه شبانه روزي كار آموزان در استان مركزي 1385/12/06
2 اضافه شدن مبلغ يك هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ميليارد ريال به سرجمع اعتبار وزارت رفاه و تامين اجتماعي - صندوق باز نشستگي كشوري بابت كسري اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين 1385/12/13
2 اصلاح تصويب نامه موظف نمودن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به اجراي طرحهاي بيمارستاني و دانشگاهي ، تجهيز پايگاههاي امداد جاده اي و احداث مسكن براي پزشكان متخصص در استان اردبيل 1385/12/13
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني دراستان يزد 1385/12/24
2 موظف نمودن وزارت تعاون نسبت به اجراي طرحهاي تعاوني دراستان فارس 1386/01/31
2 موظف نمودن وزارت رفاه وتامين اجتماعي نسبت به تكميل بيمارستان 300 تختخوابي ، احداث مجتمع اداري جهت امور بيمه شدگان ، اعطاي كمك بلاعوض و تهيه جهيزيه دراستان كرمان 1386/02/14
7 موظف نمودن وزارت كارواموراجتماعي به اجراي طرحهاي داراي توجيه فني واقتصادي، تجهيز مراكزفني وحرفه اي واحداث مجموعه هاي ورزشي دراستان كرمان 1386/02/14
4 تصويب نامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 1386/02/16
2 آيين نامه اجرايي بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور 1386/02/23
3 موظف نمودن وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري به اجراي طرحهاي دانشگاهي دراستان اصفهان 1386/03/06
2 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني در استان سمنان 1386/03/23
2 موظف نمودن وزارت كارواموراجتماعي به اجراي طرحهاي داراي توجيه فني واقتصادي،تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي و احداث فضاهاي ورزشي كارگران در استان سمنان 1386/03/23
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرح هاي ورزشي در استان همدان 1385/04/01
2 تكميل بيمارستان فاطمه الزهراء (س) رباط كريم و ايجاد بيمارستان اختصاصي بانوان در شهر تهران 1386/04/31
2 تخصيص اعتبار با عنوان ترميم مستمري والدين و همسران شهدا به بنياد شهيد و امور ايثارگران 1386/05/21
2 واگذاري حق استفاده از 1355 باب كانون و اردوگاه دانش آموزي به سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران 1386/05/24
4 موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرحهاي احداث واحدهاي مسكوني، بيمارستان و تكميل استاديوم ورزشي در استان اردبيل 1386/09/01
2 اصلاح بند ( 6 ) تصويب نامه موضوع موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرحهاي احداث واحدهاي مسكوني ، بيمارستان و تكميل استاديوم ورزشي در استان اردبيل 1387/01/11
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان ايلام 1386/09/15
2 اصلاح بند ( 6 ) تصويب نامه موضوع موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به اجراي طرحهاي احداث واحدهاي مسكوني، بيمارستان و تكميل استاديوم ورزشي در استان اردبيل 1386/12/27
3 موظف نمودن وزارت تعاون به اجراي طرحهاي تعاوني در استان خراسان رضوي 1387/01/22
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني نسبت به اجراي تصميمات متخذه در استان قم 1387/01/29
2 موظف نمودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اجراي طرحهاي دانشگاهي در استان همدان 1387/02/05
2 تكليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به تخفيف پنجاه درصد حق بيمه سهم كارفرمايي زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصي درسال 1387 1387/02/08
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان فارس 1387/02/18
3 موظف نمودن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به احداث واحدهاي مسكوني محرومين و معلولين، خانه مهر و تأمين جهيزيه در استان گلستان 1387/02/26
2 موظف نمودن وزارت كار و اموراجتماعي به تجهيز مراكز فني و حرفه اي و مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار منطقه اي در استان گلستان 1387/02/26
2 موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان گلستان 1387/02/26