}

اصلاح بند ( 1 ) تصويبنامه شماره 47658/ت 59019 هـ مورخ 5 /5 /1400 با موضوع (اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري)

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب