}

اصلاح آيين نامه اجرايي بند ( و ) تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 16195/ت 58752ه مورخ 18 ارديبهشت 1400

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب