}

بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت 125 و 150 سي سي

مصوب 1400/06/07 گمرك ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب