}

تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه اي از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب