}

تصويب نامه در خصوص تمديد مهلت واگذاري مستقيم سهام شركت هاي تابعه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب