}

ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي درخصوص آراي عدم مغاير تطبيق مصوبات هيات وزيران با قوانين احراز شده

مصوب 1399/11/15


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب