}

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره ‌وري كاركنان باليني نظام سلامت، موضوع تصويب ‌نامه شماره 222168‏ /ت43616هـ مورخ 11‏ /11‏ /1388

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت 1388/10/20