}

دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل 49‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/10/16 رئيس قوه قضائيه


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب