}

دادنامه شماره 971 هيات عمومي ديوان، مبني بر ابطال اطلاق تبصره (2) الحاقي به ماده (6) آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي (موضوع تصويبنامه شماره 31466/ت156هـ مورخ 9 مرداد 69 هيات وزيران )

مصوب 1399/10/16


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب