}

مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پلان نقشه GIS اراضي و املاك و فهرست اسامي متصرفين و مالكان تعداد 44 پلاك باقيمانده در مسير بلوار ارغوانيه (حد فاصل ميدان شهداي هسته اي تا خيابان جي شرقي)

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب