}

ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 6193 /ت57587هـ مورخ 27 /01 /1399 ناظر بر تعيين سقف سرمايه گذاري اشخاص حقيقي در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال

مصوب 1399/07/05


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب