}

تصويب نامه درخصوص اصلاح ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويبنامه شماره 4147/ت 26309هـ مورخ 4 اسفند 81

مصوب 1399/07/13 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
4 آيين نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1381/02/01