}

ابخشنامه در خصوص عدم برگزاري مراسم راهپيمايي اربعين سيدالشهدا (ع) در داخل كشور و يا كشور عراق شرايط شيوع ويروس كرونا

مصوب 1399/07/12 معاون اول رئيس جمهور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب