}

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398

مصوب 1399/07/08 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب