}

ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 62446/ت57823هـ مورخ 04 /06 /1399 با موضوع آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/07/05


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب