}

آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/06/26 ماده 1 ماده 1 - در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - وزارت: وزارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي).
2 - سازمان: سازمان بيمه سلامت ايران.
3 - افراد خارجي مقيم كشور: كليه افراد خارجي مقيم كشور از جمله پناهندگان گروهي داراي مدارك قانوني مورد تأييد وزارت و افراد خارجي داراي گذرنامه كه حداقل يك سال مجوز اقامت در كشور را داشته باشند.
4 - حق بيمه: سرانه بيمه پايه سلامت افراد خارجي مقيم كشور كه سالانه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود.
5 - مشمولين آسيب ‌پذير: آن دسته از افراد خارجي مقيم كشور كه مبتلا به بيماري خاص هستند و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي خانوار و اعلام وزارت، آسيب پذير محسوب مي ‌شوند.
>> اصلاحي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/06/26 ماده 4 ماده 4 - نرخ حق بيمه افراد مشمول اين آيين نامه همه ساله در اجراي ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارت كشور و با رعايت ساز و كار مندرج در ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 - به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب