}

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اضافه نمودن واژه (و شماره گذاري) بعد از واژه (فروش) در تصميم نامه شماره 37584/234422 مورخ 29 بهمن 1390

مصوب 1399/04/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب