}

تصويب نامه درخصوص اختصاص مبلغ يكصد ميليارد ريال اعتبار هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه بابت تامين مواد مصرفي آزمايشگاهي به منظور خريد تجهيزات

مصوب 1399/04/01 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب