}

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)

مصوب 1398/02/18 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
2 اصلاح جداول (1) و (2) موضوع بند (1) تصويب نامه شماره 20022/ت56438 هـ مورخ 1398/2/23 در خصوص «اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)» 1398/02/18 جدول 1 جدول 1 – اعتبار مورد نياز واحدهاي مسكوني شهري و روستايي خسارت ديده از سيل در برخي از استان هاي كشور به صورت كمك بلاعوض
(ميليون ريال)

7

نام استان

واحدهاي شهري احداثي

واحدهاي روستايي احداثي

تعميري شهري و روستايي و تجاري

امور معيشتي و لوازم خانگي

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

مبلغ كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

تعداد واحد اسكان موقت

مبلغ كمك بلاعوض اسكان موقت

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

تعداد

مبلغ كمك بلاعوض

1

اصفهان

328

360 /39

478

360 /57

1752

200 /175

1752

500 /103

1240

000 /62

1098

900 /54

2

ايلام

230

600 /27

230

600 /27

1550

000 /155

1750

000 /105

2312

600 /115

2900

000 /145

3

چهارمحال و بختياري

295

400 /35

295

400 /35

476

600 /47

476

560 /28

1955

750 /97

1575

750 /78

4

خراسان شمالي

445

400 /53

495

400 /59

6005

500 /600

6405

300 /384

25

250 /1

5925

250 /296

5

خوزستان

1490

800 /178

1640

800 /196

5448

800 /544

5848

880 /350

13040

000 /625

9692

600 /484

6

زنجان

173

760 /20

173

760 /20

1128

800 /112

1128

680 /67

1412

600 /70

37

850 /1

7

كرمان

793

160 /95

793

160 /95

1098

800 /109

1098

880 /65

2717

850 /135

714

700 /35

8

كرمانشاه

153

360 /18

153

360 /18

2032

200 /203

2032

920 /121

1067

350 /53

2185

250 /109

9

كهكيلويه و بوير احمد

249

880 /29

249

880 /29

466

600 /46

466

960 /27

833

650 /41

725

250 /36

10

همدان

997

640 /119

997

640 /119

7794

400 /779

7794

640 /467

9932

600 /467

2472

600 /123

11

سمنان

45

400 /5

45

400 /5

1150

000 /115

1250

000 /75

1124

200 /56

1200

000 /60

12

سيستان و بلوچستان

140

800 /16

140

800 /16

480

000 /48

480

800 /27

120

000 /6

620

000 /31

13

فارس

605

600 /72

805

600 /96

1378

800 /137

1378

680 /82

3854

700 /192

6537

850 /326

14

قزوين

50

000 /6

50

000 /6

370

000 /37

370

200 /22

1156

800 /57

839

950 /41

15

لرستان

1550

000 /186

2000

000 /240

9800

000 /980

11000

000 /660

21250

500 /062 /1

36000

000 /800 /1

16

كردستان

74

880 /8

74

880 /8

524

400 /52

524

440 /31

67

350 /3

598

900 /29

17

گلستان

1025

000 /123

1134

080 /136

4482

200 /448

6172

320 /370

3752

600 /187

3616

800 /180

18

ساير استان ها

2000

000 /240

2000

000 /240

6000

000 /600

6000

000 /360

10000

000 /500

7000

000 /350

جمع

10642

040 /277 /1

11751

120 /410 /1

51933

300 /193 /5

55896

760 /353 /3

75856

800 /792 /3

83733

650 /186 /4
نامه اصلاحي
2 اصلاح جداول (1) و (2) موضوع بند (1) تصويب نامه شماره 20022/ت56438 هـ مورخ 1398/2/23 در خصوص «اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يكصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون (000 /000 /710 /137 /29) ريال و تسهيلات قرض الحسنه بانكي (با كارمزد چهار درصد) براي بازسازي و جبران خسارت بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان هاي سيل زده به شرح زير و بر اساس جداول شماره (1) و (2)» 1398/02/18 جدول 2 جدول 2 – اعتبار مورد نياز هزينه هاي پشتيباني، خدمات فني و مديريت و تملك دارايي هاي سرمايه اي
(ميليون ريال)

رديف

نام استان

اعتبار هزينه اي پشتيباني بنياد مسكن

اعتبار تملك دارايي سرمايه اي بازسازي تاسيسات داخل روستا (عمراني)

1

اصفهان

850 /88

000 /15

2

ايلام

700 /88

000 /400

3

چهارمحال و بختياري

940 /32

000 /260

4

خراسان شمالي

350 /274

000 /350

5

خوزستان

550 /125

000 /500 /2

6

زنجان

350 /55

-

7

كرمان

750 /80

-

8

كرمانشاه

960 /92

000 /150

9

كهيگيلويه و بويراحمد

530 /30

000 /100

10

همدان

480 /374

000 /800

11

سمنان

800 /50

000 /150

12

سيستان و بلوچستان

800 /14

-

13

فارس

070 /76

000 /100

14

قزوين

850 /17

-

15

لرستان

000 /729

000 /500 /2

16

كردستان

491 /15

-

17

ساير استانها

569 /315

-

جمع

040 /464 /2

000 /460 /7
نامه اصلاحي