}

تصويب نامه در خصوص تفسير ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
5 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي 1388/09/11