}

الحاق تبصره به بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور

مصوب 1398/02/08 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - 1394/11/21