}

تصويب نامه در خصوص پيشنهاد واگذاري حق استفاده از 5000 مترمربع از پلاك ثبتي 1012 فرعي از 3451 اصلي واقع در بخش 6 شهرستان نايين استان اصفهان

مصوب 1398/01/07 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب