}

اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/02/05 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/02/05