}

تصويب نامه درخصوص منتزع شده روستاها، مزرعه ها و مكان هاي لاورده، لاورگل، هفت چاه و سه چاه از دهستان جم

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب