}

اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 104460/ت43081ك مورخ 1388/05/24 با موضوع [تصويب نامه در خصوص قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و دستگاههاي اجراي موضوع ماده (86)]

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب