}

آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌ اي و مهارتي

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
2 اصلاح تبصره (1)‌ ماده (2)‌ آيين نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي 1398/01/28 ماده 2>تذكر 1 تبصره 1 – وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسات شورا حضور مي يابند. اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب