}

بخشنامه در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201/29 درمورد خدمات حمل و نقل بين المللي كشتيراني كالاي وارداتي

مصوب 1397/11/27 سازمان امور مالياتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب