}

تصويب نامه در خصوص پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) سال 1397 توسط نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي مشمول قوانين خاص به كارمندان

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب