}

تصويب نامه در خصوص مجوز انجام مذاكره وزارت دادگستري با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب