}

[نامه اصلاحي] اصلاح جدول بند 2 تصويب نامه شماره 44612 /ت 55518هـ مورخ 11 /4 /1397 «در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده ناشي از زلزله استان كردستان»

مصوب 1397/04/06 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب