}

تصويب نامه در مورد پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 87953/ت55798ه تاريخ 5 مهر

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب