}

تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت 56023 هـ مورخ 1397/10/16 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري»

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري 1397/10/09