}

اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 [در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري]

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري 1397/10/09