}

تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري

مصوب 1397/10/09 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
4 اصلاح بند 3 تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 (راجع به ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري ) 1398/02/18 بند 3 3 – مهلت ترخيص خودروهاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين تصويب نامه، چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين مي شود. اصلاحي
3 اصلاح تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري» 1397/12/01 بند 1 1 – ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا 16 /5 /1397 داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي مي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع مي باشد. همچنين كليه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم بانكي و غيربانكي) لغو مي شود. اصلاحي
2 اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري» 1397/10/23 بند 1 1 – ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي مي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع مي باشد. همچنين كليه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم از بانكي و غيربانكي) لغو مي شود. اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب