}

بخشنامه در خصوص دفاع از لايحه بودجه سال 98 توسط كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي

مصوب 1397/10/06 معاون اول رئيس جمهور


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب