}

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب