}

تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم

مصوب 1397/08/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
2 اصلاح بند (5) تصويب نامه شماره 106086 /ت 55925 ك مورخ 1397/08/13 1397/08/09 بند 5 5- آقاي محمدرضا كبيري به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي محسن مهر عليزاده مي شود. نامه اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 اصلاح بند (5) تصويب نامه شماره 106086 /ت 55925 ك مورخ 1397/08/13 1397/08/09

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب