}

تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم

مصوب 1397/08/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
2 [نامه اصلاحي] اصلاح بند (5) تصويب نامه شماره 106086/ت55925ك مورخ 1397/8/13 [در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم] 1397/08/09 بند 5 5- آقاي محمدرضا كبيري به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي محسن مهر عليزاده مي شود. نامه اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب