}

تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي واقع در ناحيه صنعتي دهك شهرستان ملارد به شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب