}

تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت مذكور نسبت به فروش پلاك 2 فرعي از 3721 اصلي مفروز و مجزي شده از 1 فرعي واقع در شهرستان اردكان

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب