}

تصويب نامه درخصوص اصلاح بند 1 تصويب نامه شماره 17996/ت 55347هـ مورخ 22 ارديبهشت 97

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب