}

تصويب نامه در خصوص مجوز كمك جبراني حقوق براي كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري و مستمري بگيران فولاد

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب