}

طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه 1397/08/27

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب