}

الحاق بند (6) به تصويب نامه شماره 11739 /ت 55295 هـ مورخ 8 / 12/1397 (با موضوع اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان)

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب