}

تصويب نامه در خصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداري (دوره دوم)

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم (1399 – 1397) 1397/05/30