}

تصويب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب