}

تصويب نامه درخصوص تخصيص مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب