}

تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب