}

تصويب نامه در خصوص تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 96

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب