}

تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 26/ 12/ 1396

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب ماده-تبصره متن موثر نوع تغییر
2 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733/ت 55949 هـ مورخ 1397/11/11 و شماره 150734/ت55944هـ مورخ 1397/11/11 1397/12/27 بند 2 2ـ سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان حسابرسي و سازمان منطقه آزاد ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد. اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب